Control Relatii de Munca - ITM DOLJ

Go to content
Relatii de Munca (RM)
Control Relatii de Munca
Documentele solicitate angajatorilor, de catre inspectorii de munca, in cadrul actiunilor de control
1. Registrul unic de control

2. Actele constitutive ale angajatorului:

  - Contract de societate ;
  - Statutul societatii ;
  - Certificatul de înmatriculare la Registrul comertului ;
  - Hotarârea judecatoreasca de înfiintare ;
  - Codul fiscal ;
  - Autorizatia de functionare ;
  - Acte aditionale de modificare, completare ;
  - Procura notariala de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului ;
  - Numarul salariatilor si structura de personal, aprobata (Organigrama)


3. Registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic

- documentele de plata salariilor semnate de salariati;
- balanta de verificare contabila pentru verificarea fondului de salarii;
 - dovada depunerii la I.T.M. a actelor ce atesta executarea,  modificarea, suspendarea si incetarea contractelor de munca conform
   art. 2 (2) lit. a din Legea nr. 130/1999 - republicata;
- foaia colectiva de prezenta a salariatilor;
 - documente justificative privind acordarea concediilor de odihna,  concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor
  fara plata, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
 - dovada stabilirii salariului minim brut pe tara negociat si a  indicilor de ierarhizare pe categorii de salariati.
Dosarele de personal ale salariatilor, care ar trebui sa cuprinda:  

- dovada realizarii obligatiei de informare prevazuta la art.17  din Codul Muncii; cerere de angajare; curriculum vitae; acte stare  civila; acte de studii si calificare; fisa de aptitudini, contractul  individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive  ale acestuia potrivit legii, actele aditionale si celelalte acte  referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si încetarea  contractelor individuale de munca; actele de identitate; avizul medical;  actele de studii; fisa postului; acte aditionale la contractele  individuale de munca; acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor  disciplinare; permisul de munca (în cazul salariatilor cetateni straini;  certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);

4. Contractul colectiv de munca (unde este cazul)

5. Regulamentul intern

6. Pentru angajatorii care au ca obiect principal de activitate - selectia si plasarea fortei de munca

-  actul constitutiv, din care sa reiasa obiectul de activitate,  potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, modificata si completata ;
-  contracte care contin oferte ferme de locuri de munca, încheiate cu  persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale din  strainatate;     
- acte doveditoare din care sa rezulte conditiile  si modul în care se va desfasura activitatea de mediere: spatiul,  dotarile si echipamentele utilizate, numarul, structura si calificarea  personalului care presteaza serviciile de mediere, posibilitatea  accesului la ofertele de locuri de munca ale angajatorilor din  strainatate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere straini;  organizarea unei banci de date cu privire la ofertele si solicitarile de  locuri de munca, precum si informatii referitoare la conditiile de  ocupare a acestora si la calificarile si aptitudinile solicitantilor  aflati în evidenta;

     -  dovada înregistrarii la inspectoratul teritorial de munca;

     -  dosare ale cetatenilor români trimisi sa lucreze în strainatate:

a) actul de identitate;
b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;
c) actele de calificare;
d) certificatul de sanatate;
e) contractul de mediere;
f) contractul individual de munca, în limba româna;
g) certificatul de cazier judiciar;
h)  dovada emisa de structura specializata din cadrul Ministerului de  Interne, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdictia legala  de a parasi localitatea ori alte limitari ale exercitarii dreptului la  libera circulatie în afara granitelor tarii;

- alte documente necesare efectuarii controlului în domeniul relatiilor de munca.

Metode de inspectie :
In domeniul relatiilor de munca, potrivit  ghidului de control, inspectorii de munca din cadrul corpului de control  relatii de munca isi desfasoara activitatea in mod constant pe 3  coordonate majore, care de altfel, constituie metode specifice de  inspectie, in acest sector de competenta al Inspectiei Muncii. In cele  ce urmeaza, vom incerca sa prezentam metodele de inspectie utilizate in  activitatea inspectorilor de munca.

I. CONTROLUL DE FOND
Acest  gen de control are ca obiectiv verificarea modului in care angajatorii  aplica aplica prevederile legislatiei muncii si a clauzelor din  contractele colective de munca, precum si realizarea unei analize de  ansamblu a activitatii in domeniul relatiilor de munca si al evidentei  muncii, in vederea eliminarii deficientelor consatate si constientizarii  angajatorului pentru respectarea  legislatiei muncii. Este un control  de  anvergura, care tinde sa acopere prin obiectivele sala intreaga  problematica a raporturilor de munca dintr-o unitate si care, de regula,  este un control planificat lunar la 2-3 unitati cu un numar  semnificativ de salariati sau cu deficiente majore in activitate,  rezultate din controalele precedente.

Acest gen de control poate  fi efectuat numai in domeniul relatiilor de munca sau in brigada  complexa vizand atit problematica relatiilor de munca cat si cea a  securitatii si sanatatii in munca, caz in care cooperarea intre  serviciul control relatii de munca si serviciul SSM se impune cu  necesitate si incepe prin planificarea lunara a actiunilor de control si  stabilirea echipelor complexe de control avand in componenta  specialisti din ambele domenii de activitate

II.CONTROLUL TEMATIC                                                   
Este  un control care acopera un numar limitat de domenii din cele  reglementate de legislatia muncii si se desfasoara intr-o scurta  perioada de timp; aceste tipuri de controale ofera o imagine partiala a  modului de organizare si desfasurare a activitatii angajatorului,  concludenta insa asupra  problemei care  constituie tema controlui  (presupune o tematica de control)

III. CONTROLUL INOPINANT
  Presupune 2 coordonate:

           1. TIP CAMPANIE
Acest  gen de control specific izvoraste din Programul anual de actiuni al  Inspectiei Muncii, aprobat de inspectorul general de stat si vizeaza  mari domenii de activitate precum si o problematica precisa circumscrisa  atat relatiilor de munca cat si securitatii si sanatatii in munca.

In  acest sens, in vederea derularii corespunzatoare a acestui gen de  controale, la nivel central se constituie un colectiv coordonare a  campaniei care planifica actiunile in teritoriu si centralizeaza  operativ, zilnic rezultatele actiunilor din judete.

           2. SOLUTIONAREA SESIZARILOR RECLAMATIILOR
Acest  tip de control este o componenta deosebit de importanta a activitatii  corpului de control relatii de munca, precum si o veritabila sursa  pentru derularea controalelor inopinante. Sesizarile si reclamatiile  adresate ITM, cuprind o paleta deosebit de diversificata de probleme  legate de derulare a raporturilor de munca din unitatile aflate in  evidenta si implica un volum de munca destul de mare pentru verificarea  si solutionarea lor in termenele lega

Tipologia actiunilor  specifice ale Inspectiei Muncii nu este limitativa, ea putind fi  adaptata unor cerinte de evaluare si comandamente ale conducerii  Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, corespunzator  obiectivelor cerute si problematicii supuse controlului.

Craiova
Strada Nicolae Balcescu, nr. 51

Tel. (0251) 406 710
Fax: (0351) 809 899

E-mail : itmdolj@itmdolj.ro


Back to content